Welcome, Guest. Please login or register.

ผู้เขียน หัวข้อ: อุทยานแห่งชาติ ที่105 ป่าหินงาม (Pa Hin Ngam)ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ  (อ่าน 81875 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 11:39:34 PM »
ด้านหน้าผาสุดแผ่นดิน จุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงามราว 2 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน ที่จุดชมวิวสุดแผ่นดินจะมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อน และมีสายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 09:52:48 PM »
จากเส้นทางด้านขวาและผาสุดแผ่นดิน ลั้นลากันอย่างสนุก

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 09:56:28 PM »
ืชในวงศ?ขิง (Zingiberaceae)  เป?นที่รู?จักของชาวไทยกันมานาน ส?วนใหญ?ถูกนํามาใช?เป?น ผัก
เครื่องเทศ สีย?อม และสมุนไพร พืชสกุลขมิ้น (Curcuma)  เป?นพืชวงศ?ขิงสกุลหนึ่งที่เกี่ยว ข?องกับชีวิต
ประจําวันของชาวไทยเป?นอย?างมากโดยเฉพาะอย?างยิ่งขมิ้นซึ่งถูกนํามาใช? เป?นเครื่องเทศ และสีย?อมผ?า
กระเจียวก็เป?นพืชสกุลขมิ้นที่ชาวชนบทของไทยในภาคเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือได?นํามาบริโภค
โดยใช?ดอกมารับประทานกับนํ้าพริก และกระเจียวส?มหรือ กระเจียวแดงก็เป?นไม?ดอกที่ผู?เดินทางผ?านถํ้า
ขุนตาลได?พบเห็นว?ามีชาวบ?านนํามาจําหน?ายในช?วง ฤดูฝน อย?างไรก็ตามพืชพื้นเมืองสกุลนี้ของไทยเริ่ม
เป?นที่รู?จักมากขึ้นในฐานะไม?ดอกเมืองร?อน ซึ่งเป?นที่ต?องการของตลาดโลก โดยไม?ดอกสกุลนี้ซึ่งกําลังได?
รับความสนใจก็คือกลุ?มปทุมมาและ กระเจียว

http://www.eto.ku.ac.th/

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 09:59:29 PM »
ดอกจริงของพืชสกุลขมิ้นเป?นดอกที่ไม?มีก?านดอกมีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ
กลีบดอก 3 กลีบ โดยกลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยนรูปเป?นปาก โคนกลีบดอก
และกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป?นรูปกรวย หรือรูปหลอด โดยอาจมีกลีบรอง
ดอกด?วย ในบางชนิดดอกเป?นดอกสมบูรณ?มีเรณูซึ่งมีลักษณะคล?ายแป?ง
อยู?ในอับเรณูดันที่แตกตามยาว อับเรณูติดอยู?ที่ปลายก?านชูเกสรตัวผู?เล็ก
น?อย รังไข?ของดอกไม?สกุลนี้อยู?ใต?กลีบเลี้ยง ดอกของพืชสกุลขมิ้นจะอยู?
ในซอกของใบประดับส?วนล?างของช?อดอก ซึ่งมีลักษณะคล?ายถ?วย โดยแต?
ละใบประดับจะรองรับช?อดอกย?อย ๆ สั้น ๆ ซึ่งมีดอก 2 - 7 ดอก ดอก
ในช?อย?อยเดียวกันจะบานห?างกัน 4 - 6 วัน ทั้งนี้ดอกในใบประดับบริเวณโคนช?อจะบานก?อนดอกในใบ
ประดับบริเวณปลายช?อ จํานวนดอกที่บานในแต?ละช?ออาจมีเพียงดอกเดียวหรือมีหลายดอกต?อวันก็ได

http://www.eto.ku.ac.th

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 10:00:42 PM »
ดอกจะเริ่มบานราว 6 นาฬิกา หรือช?วงที่ต?นพืชได?รับแสงแดดในตอนเช?า และพร?อมที่จะรับการ
ถ?ายละอองเกสรในเวลา 8 -  10  นาฬิกา เป?นส?วนใหญ? มีเพียงบางชนิดเท?านั้นที่ดอกบานในช?วงบ?าย
และพร?อมที่จะรับการถ?ายละอองเกสรในเวลาราว 16  นาฬิกา ปกติดอกในแต?ละซอกของใบประดับจะ
พัฒนาเป?นผลที่สมบูรณ?ได?เพียง 2  ผล เนื่องจากผลที่สมบูรณ?จะมีขนาดใหญ?เกือบเต็มถ?วยซึ่งเกิดจาก
การเชื่อมกันของใบประดับทําให?ผลสามารถเบียดกันอยู?ได?เพียง 2 ผล ผลมีทรงกลมขนาดต?างกันขึ้นกับ
ชนิดและความสมบูรณ?ผลมี 3 ช?อง ภายในมีเมล็ดรูปร?างและขนาดคล?ายเมล็ดองุ?น ด?านปลายแหลมของ
เมล็ดมีเยื่อบางสีขาวมีลักษณะเป?นแฉกหลายแฉกติดอยู? เมล็ดมักมีการพักตัวเหมือนกับการพักตัวของ
เหง?า

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 10:02:29 PM »
สําหรับไม?ดอกกลุ?มปทุมมา ได?แก? ปทุมมา (patumma)  ทั้ง 2 ชนิดคือ
Curcuma alismatifolia และ C. sparganifolia บัวลาย บัวขาว และเทพรําลึก
นั้นมีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงสีขาว แต?ปากมีสีม?วงนํ้าเงินซึ่งเป?นข?อแตกต?าง
อย?างเด?นชัดกับไม?ดอกกลุ?มกระเจียว อันได?แก?กระเจียวส?ม กระเจียวชมพู
กระเจียวโคม และกระเจียวชมพูช?อยาว เนื่องจากไม?ดอกกลุ?มกระเจียวมีกลีบ
เลี้ยงและกลีบดอกสีขาวหรือเหลือง โดยปากมีสีขาวหรือสีเหลือง นอกจากนี้ดอกของกลุ?มกระเจียวยังบานไม?ผึ่งผาย กลีบดอกและกลีบเลี้ยงค?อนข?างกว?าง จึงทําให?ดอกบานมีลักษณะคล?ายถ?วย ส?วนดอกของ
กลุ?มปทุมมานั้นบานผึ่งผาย กลีบดอกและกลีบเลี้ยงแคบ ดอกจึงบานได?เต็มที่ ดังนั้นลักษณะการบาน
ของดอกและสีของปากจึงเป?นสิ่งที่ใช?แยกไม?ดอก 2 กลุ?มนี้ได?เป?นอย?างด

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 10:03:57 PM »
ในกรณีของปทุมมาซึ่งมีอยู? 2 ชนิด ซึ่งมีลักษณะคล?ายกันมากนั้น C. alismatifolia มีสันนูนหรือครีบ
สีเหลือง 1 คู? ตามความยาวของปาก ซึ่ง C. sparganitolia ไม?มีลักษณะของปทุมมาโดยทั่วไปคือ ก?าน
ช?อดอกยาวกว?าความสูงของทรงพุ?ม ใบประดับด?านล?างจํานวน 7 -  10  ใบ มีสีเขียว โดยอาจมีสีชมพู
แต?มบริเวณด?านข?างเล็กน?อย ดอกจริงมีในซอกของใบประดับส?วนล?างของช?อเท?านั้น ใบประดับชนิด
coma ซึ่งมีจํานวน 6 - 15 กลีบ มีสีขาว ชมพูม?วงแดง หรือ ม?วงนํ้าเงิน ปลายใบประดับชนิด coma มัก
มีสีเขียว และอาจจะปลายโค?งเข?าสู?แกนก?านช?อหรือปลายโค?งออก อนึ่ง C. alismatifolia  ซึ่งปทุมมาที่
นิยมปลูกกันนั้นได?ถูกนําไปตั้งชื่อว?า C. sharome ในบางประเทศนัยว?าเพื่ออําพรางแหล?งกําเหนิด

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 10:05:02 PM »
บัวลาย บัวขาว และเทพรําลึก เป?นพืชขนาดเล็ก มีพุ?มสูงราว 30
- 40 เซนติเมตร ช?อดอกยาว ใกล?เคียงกับความสูงของทรงพุ?ม บัวลาย
มีใบประดับที่มีสีทั้งช?อ โดยกลีบมีสีชมพูและมีลายสีนํ้าตาลเป?นแถบตาม
แนวยาว บัวขาวมีใบประดับชนิด coma  สีขาวล?วนเรียงกันแน?นบริเวณ
ปลายช?อ ขณะที่ใบประดับมีสีเขียวล?วน ส?วนเทพรําลึกมีใบประดับสีเขียว
โดยอาจมีแต?มสีชมพูถึงแดงด?านข?างและใบประดับชนิด coma  ของเทพ
รําลึกมีสีขาวโดยมีแต?มสีเขียวที่ปลายกลีบ ทั้งนี้ใบประดับของบัวลาย
และเทพรําลึกมักเรียงเป?นแถวชัดเจน 5 - 6 แถว ขณะที่ใบประดับของ
ปทุมมาและบัวขาวเรียงวนไม?เป?นแถวชัดเจน

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 10:07:08 PM »
ที่หน้าผาสุดแผ่นดินมีอะไร

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 10:08:03 PM »
บางคน บางคู่ ยืนอยู่ปลายฟ้า..อาจมองหาสิ่งที่เทียมกัน

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 10:08:40 PM »
ชาใครหนอ..............

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 10:09:55 PM »
หน้าผา..สุดแผ่นดิน..ชะง่อนผาที่สวยงามแข็งแรง จุดเด่นคล้ายผาหล่มสัก..ภูกระดึง

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 10:12:02 PM »
เจ้าได้แต่ป้วนเปี้ยนไปมา อยากเดินไปเก็บภาพแต่สายลมพัดพา กลัวอ๊ะ :sleepy:

กว่าจะไปได้หลายท่าเชียวแกร

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 10:13:20 PM »
แล้วก็เปลี่ยนกัน...เธอเก็บภาพบ้าง ฉันเก็บภาพบ้าง

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.56 Chrome 19.0.1084.56
Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 10:14:18 PM »
เห็นสีเขียวตรงซอกนั้น..มีอะไร  มีสีเขียวของใบไม้ที่ถูกลืมตามตรอกซอกมุม